ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ


เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จึงได้จัดทำระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด กำหนดนโยบายพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้กำหนด "หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม" ซึ่งพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่ยังต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจตามครรลอง ครองธรรมของสังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่ามีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก รวมถึงการให้ความรู้ การอบรม การสัมมนาภายในบริษัทฯ และ การประชุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบการประชุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ จัดประชุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติในบริษัทฯ เพื่อทำความคุ้นเคยกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นและ การป้องกันเรื่องการเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ (2 ครั้ง/ปี)


บัตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบพกพาของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม

ตั้งแต่ปี 2016 บริษัทฯ ได้แจกจ่ายบัตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบพกพาของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับ"

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม" ประกอบด้วยบทสรุป ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผังงานเพื่อใช้อ้างอิงในสถานการณ์ที่ยากลำบากเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสิ่งอื่นๆ ที่จะช่วยให้พนักงานดำเนินการตามความเหมาะสม ในปี 2018 เนื้อหาในบัตรได้รับการปรับปรุงให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจัดทำขึ้นเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคน


    < รายการหลักที่ระบุไว้ในบัตรอ้างอิง >

  • -   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • -   การเคารพสิทธิมนุษยชน
  • -   ความปลอดภัยของข้อมูล
  • -   การป้องกันการติดสินบนหรือการทุจริต/การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  • -   กฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออก
  • -   การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการละเมิด การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กับพนักงานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการใหม่ กรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ด้วย โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม


เดือนแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม

ตั้งแต่ปี 2019 เดือนตุลาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "เดือนแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม" และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในกลุ่มโดยรวมอย่างทั่วถึง และการจัดตั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กรจากตัวอย่างความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง

< กิจกรรม >

  •   • การเผยแพร่ข้อความของผู้บริหาระดับสูง
  •   • การลงนามในคำมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม

ระบบการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดตั้งระบบการแจ้งเบาะแส ซึ่งให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแจ้งการกระทำผิดกฎหมายและหรือไม่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบและแก้ไข นอกจากการแจ้งเบาะแสภายใน บริษัทฯ ยังมีระบบการแจ้งเบาะแสต่อทนายความภายนอกซึ่งเป็นช่องทางติดต่อภายนอกอีกหนึ่งช่องทาง

ในการแจ้งเบาะแสนี้สำหรับพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม รวมถึงพนักงานทั้งหมดของคู่ค้าทางธุรกิจ (ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม) บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสและถือเป็นความลับ ตลอดจนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้แจ้งมาตามระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ


< โปสเตอร์การเผยแพร่ระบบการแจ้งเบาะแส >

เพื่อปรับปรุงการรับรู้ภายในของ "ระบบการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม" ให้ดียิ่งขึ้น โปสเตอร์สำหรับการเผยแพร่จึงได้จัดทำขึ้นเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) และประกาศให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบ

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า ผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเสียเปรียบจากการแจ้งเบาะแส


HTML tutorial
รูปภาพขยาย