ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีสาขาบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ประสบการณ์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001 เป็นอย่างดี

ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

รู้คำสั่งด้านกฎหมายต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ในการควบคุม QMR และ ISO


รายละเอียดของงาน

  1. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน (รวมถึงการประเมินความเสี่ยง) โปรแกรมตรวจสอบเพื่อรับรองและ / หรือให้คำปรึกษา
  2. ดำเนินการหารือเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบ
  3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ HTS การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  4. รับข้อมูลที่ต้องการโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการตรวจสอบบันทึกหรือสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
  5. สำหรับกระบวนการที่ตรวจสอบตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมการจัดการและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของโครงการและร่างคำแนะนำที่เป็นไปได้สำหรับการปรับปรุงที่เหมาะสม
  6. เตรียมเอกสารการทำงานที่จัดทำเอกสารอย่างเพียงพอ
  7. ร่างรายงานและการสื่อสารเกี่ยวกับผลงานที่ทำเพื่อตรวจสอบโดยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  8. ประเมินความน่าเชื่อถือและการใช้การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor's degree in personnel management, Business management, political science, or related field.

Have the experience in human resources development plan at least 5 years.

Computer skill such as Ms.Office.

Have knowledge  HRD system such as  competency, IDP, PMS etc.

Presentation skill or trainer skill.

Have the basic knowledge about the Skill Development Promotion Act.

***สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดของงาน

1.Respond arrange training both internal and external training, including contact the speaker, participant and preparation the training cost.
2.Summarized the training results and clearing expenses within 7 days after finish the course.
3.Take the training record as assignment.
4.Submit monthly report. Analyze and solved training problems that does not meet the criteria and report to supervisors.
5.Follow up the training course and report the results to their supervisors.
6.Preparing and follow up the training course from Development  Skill Dept.
7.Responsible for document storage to accuracy.
8.To be a lecturer in the assigned courses.
9.Prepare the training plan 3 month in advance.
10.Support the special project and others training activities of the company.
11.Make decision within the scope of responsibilites specified in Authorisation Manual.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor Degree Up.    

At leat 2 year Experience in BD.     

Ability to work under pressure.   

Excellent communication skill, both written and verbal.

Strong computer literacy - MS Excel, Access, Powerpoint, Word, Project.

Japanese(N3 Up), English and Thai language.

Outgoing character and good interpersonal skills.

Excellent communication and presentation skills.

Strong negotiation and good presentation skills.

Strong research skills and service orientation and related skills.


รายละเอียดของงาน

1.Look after old customers, find new customers.

2.Make a quotation.

3.Attend a meeting with customers.

4.Publicize the business of the company.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety or relation field. / Environmental Health Science.

2.Minimum 5 year Health and Safety field experience in Safety, ISO or any related fields.

3.Knowledge of Health, Safety & Environment laws.

4.Possesses knowledge basis manage on ISO 9000, ISO 14001 & ISO 45001, Business Continuity Management and TLS8001 implementation or maintaining system would be preferred. 

5.Good in people management and communication skill. Able to control low level workers.

6.Proactive, high leadership with presentation and problem solving skills influencing skills and commitment.

7.Effectively communicate with people, able to work in dynamic environment, result oriented, analytical skills, team development.

8. Ability to perform under stressful conditions.

9. Ability to lead process implementation in a team development.

10.Good command in English.


รายละเอียดของงาน

1) Provide formal assessment of compliance with Safety, Health, Environment procedures and plans for TST GROUP & ETG GROUP & VAL GROUP & SUB-CONTRACTORS.
2) Liaise closely with auditor team to manage issues relating to the audit non-compliances including assessment and monitor non-compliance response.
3) Audits current controls and performance monitoring elements to assess effectiveness.
4) Works with Senior officer-Safety Audit to develop, implement, monitor and manage the company’s compliance with internal control requirements and customer’s requirement.
5) Interact with various levels of management and staff in conducting interviews and testing internal process.
6) Audits/tests ongoing processes to assure continued compliance.
7) Prepares report(s) based on the results of stated audits/tests to be presented and shared with Senior officer-Safety Audit.
8) Assists in the oversight of the management and maintenance of the policies and procedures for Risk Testing and Internal Controls.
9) Conduct safety operational audits as requested.
10) Identify process improvements that lead to cost savings or revenue enhancement opportunities for safety operation. 
11) Review and evaluate policies and procedures.
12) Assist with external audits.
13) Ensure that all audit records and documentation are accurate and in compliance with applicable regulations.
14)  Assist in safety audits and produce audit reports and follow up any actions.
15) Communicate, coach and assist the field staff to ensure that all safety expectations are understood and met.
16) Performs related duties as required.
17) Other job assignment by supervisor and / or management.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Degree in Law.

2.Having Experience in legal field in law firm or legal department at limited company or government official approximately 3-5 years.

3.Having Lawyer License or Notatial Service Attorney Certificates are added advantage.

4.Having experience to civil litigation at least 2 year.

5.Having experience to review and draft commericial contract at least 2 years.

6.Ability to work in a cross functional and team environment.

7.Having experience to translate contract or documents.

8.Ability to identify and analyze contract issue/problems and comment/suggest and implement solutions.

9.Strong leadership and time management skill.

10.English skill (Good command of read, written and spoken in English) is a must.


รายละเอียดของงาน

1.Prepare & Provide contracts, agreements, MOUs and other legal documents in English and Thai languages including participating in contract negotiation.
2.Amend contract, agreement, MOU and other documents in English and Thai languages including participating in contract negotiation.
3.Manage and identify legal and commercial risks of all required contracts/agreements.
4.Corresponding with public or private authorities or government official and/or other related parties on the legal issues.
5.Providing legal advice on issues and operations relating to the Company’s business activities.
6.Research on regulations and laws newly enacted or announced in Thailand which are relevant to business of the Company.
7.To be consultant or adviser to their subrodinate wherther legal or risk point or any operation practice.
8.Control & Conduct the procedure of contract to apply with the law or business objectives, company business's rule & regulation or company's compliance.
9.Give legal opinion to commander, management or company.
10.Issue official legal opinion and include daily, monthly, annual report to commander, management or company.
11.Do others job assignment effectively.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor or Master degree in logistics Engineering.

Knowledge of the requirements of operation a warehouse.

People Management skills, including the ability to lead and motivated others, delegate work and explain ideas.

Planning and Organizing skills.

Analytical ability - The ability to inspire, motivate and lead a team of people.

Initiative and decisiveness.

Enthusiasm.

Technical and IT skills, particularly when it comes to database management and spread sheets.

The ability to work under pressure and to tight deadlines.

Has experience in Warehouse solution design and Logistic field or related business At least 5-10 years.


รายละเอียดของงาน

-Achieve the sales goals set for the 3PL Business Development Department in Thailand
-Widen TST’s market reputation in Thailand
-Develop and enhance logistics products and solution sets
-Develop relationships with logistics suppliers, enhancing TST’s logistics solutions, capability, and lowering costs
-Create action plan based on the business and competitive environment, customer structure, and products managed
-Handle customer enquiries
-Follow up on sales leads, ensuring they are answered in a timely manner
-Ensure all RFQ (request for quotation), bids and tenders are replied to within the time specified
-Hold regular meetings with sales staff for exchange of market information
-Arrange joint calls and customer visits with sales, operation, management personnel, as well as the overseas counterparts
-Visit a sufficient number of customers and maintain up-to-date customer profiles
-Provide monthly report on business development and related market intelligence
-Solution design to meet Customer requirements
-Support project implementation / coordination
-Sourcing for subcontracted logistics services to improve solution and project costs
-Perform detailed logistics cost analyses
-Support the preparation of Investment Applications
-Other tasks as may be assigned by Head of Business Development


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor Degree up.

At least 10 years working experience in 3PL Business.

Experience with or understanding of logistics business or freight forwarding companies.

Strong Ability to present in Thai and English.

Experience with Managing Business Development team over 5 years.

Sales experience over 10 years with proven track record.

Experience with Managing P&L over 5 years.

Highly responsible, initiative, proactive, and able to coordinate and motivate people and to work as a team under pressure.

Strong logical reasoning and meticulousness is a must.


รายละเอียดของงาน

1.Lead in the development, growth and expansion of contract logistics business to existing and new customers 
2.Manage and further build up the team of TST-BD-3PL 
3.Support the team with sales and product related knowledge, joint sales calls and facilitate their customer approach in order to become more successful
4.Support and develop strategic products & target industries and create a product portfolio for going to the market for an aggressive and sustainable growth 
5.Set up, measure, control and manage targets for the TST-BD-3PL team
6.Create and implement a sales strategy for the team and manage & share sales leads 
7.Sales lead Management of in- and outgoing sales leads (CRM) 
8.Support, review and assist the sales team with quotations and tender proposal with supporting of calculation by Operation Team / Logistics Engineer Team
9.Prospect and collect information regarding new potential customers and establish individual qualified target account list 
10.Focus on acquisition of new potential customers and business 
11.Lead and manage customer presentations and proposals 
12.Conduct training and coaching for the sales skills to TST-BD-3PL team


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 


รายละเอียดของงาน

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 


  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

  เลขที่ 11/8 - 11/9 ม.9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  โทร : 02-337-2086 หรือ 081-8741321, 081-8741309, 098-2508294
  แฟกซ์ : 02-750-9776

  อีเมล์ : tst-recruitment@hitachi-tstv.com