ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีสาขาบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ประสบการณ์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001 เป็นอย่างดี

ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

รู้คำสั่งด้านกฎหมายต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ในการควบคุม QMR และ ISO


รายละเอียดของงาน

  1. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน (รวมถึงการประเมินความเสี่ยง) โปรแกรมตรวจสอบเพื่อรับรองและ / หรือให้คำปรึกษา
  2. ดำเนินการหารือเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบ
  3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ HTS การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  4. รับข้อมูลที่ต้องการโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการตรวจสอบบันทึกหรือสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
  5. สำหรับกระบวนการที่ตรวจสอบตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมการจัดการและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของโครงการและร่างคำแนะนำที่เป็นไปได้สำหรับการปรับปรุงที่เหมาะสม
  6. เตรียมเอกสารการทำงานที่จัดทำเอกสารอย่างเพียงพอ
  7. ร่างรายงานและการสื่อสารเกี่ยวกับผลงานที่ทำเพื่อตรวจสอบโดยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  8. ประเมินความน่าเชื่อถือและการใช้การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor's degree in personnel management, Business management, political science, or related field.

Have the experience in human resources development plan at least 5 years.

Computer skill such as Ms.Office.

Have knowledge  HRD system such as  competency, IDP, PMS etc.

Presentation skill or trainer skill.

Have the basic knowledge about the Skill Development Promotion Act.

***สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดของงาน

1.Respond arrange training both internal and external training, including contact the speaker, participant and preparation the training cost.
2.Summarized the training results and clearing expenses within 7 days after finish the course.
3.Take the training record as assignment.
4.Submit monthly report. Analyze and solved training problems that does not meet the criteria and report to supervisors.
5.Follow up the training course and report the results to their supervisors.
6.Preparing and follow up the training course from Development  Skill Dept.
7.Responsible for document storage to accuracy.
8.To be a lecturer in the assigned courses.
9.Prepare the training plan 3 month in advance.
10.Support the special project and others training activities of the company.
11.Make decision within the scope of responsibilites specified in Authorisation Manual.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor Degree Up.    

At leat 2 year Experience in BD.     

Ability to work under pressure.   

Excellent communication skill, both written and verbal.

Strong computer literacy - MS Excel, Access, Powerpoint, Word, Project.

Japanese(N3 Up), English and Thai language.

Outgoing character and good interpersonal skills.

Excellent communication and presentation skills.

Strong negotiation and good presentation skills.

Strong research skills and service orientation and related skills.


รายละเอียดของงาน

1.Look after old customers, find new customers.

2.Make a quotation.

3.Attend a meeting with customers.

4.Publicize the business of the company.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Degree in Law.

2.Having Experience in legal field in law firm or legal department at limited company or government official approximately 3-5 years.

3.Having Lawyer License or Notatial Service Attorney Certificates are added advantage.

4.Having experience to civil litigation at least 2 year.

5.Having experience to review and draft commericial contract at least 2 years.

6.Ability to work in a cross functional and team environment.

7.Having experience to translate contract or documents.

8.Ability to identify and analyze contract issue/problems and comment/suggest and implement solutions.

9.Strong leadership and time management skill.

10.English skill (Good command of read, written and spoken in English) is a must.


รายละเอียดของงาน

1.Prepare & Provide contracts, agreements, MOUs and other legal documents in English and Thai languages including participating in contract negotiation.
2.Amend contract, agreement, MOU and other documents in English and Thai languages including participating in contract negotiation.
3.Manage and identify legal and commercial risks of all required contracts/agreements.
4.Corresponding with public or private authorities or government official and/or other related parties on the legal issues.
5.Providing legal advice on issues and operations relating to the Company’s business activities.
6.Research on regulations and laws newly enacted or announced in Thailand which are relevant to business of the Company.
7.To be consultant or adviser to their subrodinate wherther legal or risk point or any operation practice.
8.Control & Conduct the procedure of contract to apply with the law or business objectives, company business's rule & regulation or company's compliance.
9.Give legal opinion to commander, management or company.
10.Issue official legal opinion and include daily, monthly, annual report to commander, management or company.
11.Do others job assignment effectively.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 


รายละเอียดของงาน

1.จัดทำแผนงานย่อยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
เป้าหมายของแผนก 
2.ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
5.ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.ติดตามใบขออัตรากำลังที่มีการร้องขอจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบและนำเสนอเซ็นต่อมีอำนาจตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงงานผ่านทางเว็บไซด์,ป้ายหรืออื่นๆ
8.คัดเลือกใบสมัครและเข้าร่วมการสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบใบสมัครและจัดทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือพนักงานต่าง
10.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
11.ประสานงานการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
12.ติดตามและตรวจสอบเอกสารการโอนย้ายให้ถูกต้อง
13.สรุปสาเหตุการลาออกจากงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
14.สรุปค่าใช้จ่ายในการสรรหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Bachelor's Degree or above in IT related fields /or having a good IT Field working experience.

2.Logistics/Freight Forwarding Experiences [Optional].

3.1st Level/2nd Level ERP system User Support Experiences [Preferable].

4.System Implementation Project/IT Project Management Skills.

5.Good collaboration, presentation and communication skills.

6.SQL command, Reporting Experience e.g. Crystal Report, Access.

7.Able to communicate in English.

8.People Management Skills (Users/Vendors/Team).

9.Excel Macro/ Formular is advantage.

10.O365 Solutions, MS Offices Skills.

11.Software/App Coding Skills (Optional).


รายละเอียดของงาน

1.Mainly Responsible is to support the team for SWIVEL ERP system implementation for users in Asia Region to be consistency and sustainability.
2.Oversees the 1st Level support users for the SWIVEL ERP system among Asia Region including before/after working hours and Saturday, Sunday (in some urgent case) when there is any question or trouble with cooperating with the vendor to have the maximum system stability and efficiency.
3.Responsible and take care for the Master Data in SWIVEL system e.g. Customer/Vendor/Agent, Charge Code, User Master etc., to have the same standard in the region including the data completeness to be able to utilize efficiently as per the business requirements.
4.Having ability to create/adjust the reports in SWIVEL ERP system regarding to the user request.
5.Be able to take care the assigned tasks with efficiency result and could work best under the pressured situation.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety or relation field. / Environmental Health Science.

Minimum 5-7 year Health and Safety field experience in Safety, ISO or any related fields.

Knowledge of Health, Safety & Environment laws.

Possesses knowledge basis manage on ISO 9000, ISO 14001 & ISO 45001, Business Continuity Management and TLS8001 implementation or maintaining system would be preferred.

Good in people management and communication skill. Able to control low level workers.

Ability to perform under stressful conditions.

Ability to lead process implementation in a team development.

Good command in English.


รายละเอียดของงาน

1) Provide formal assessment of compliance with Safety, Health, Environment procedures and plans for TST GROUP & ETG GROUP & VAL GROUP & SUB-CONTRACTORS.
2) Liaise closely with auditor team to manage issues relating to the audit non-compliances including assessment and monitor non-compliance response.
3) Audits current controls and performance monitoring elements to assess effectiveness.
4) Works with Senior officer-Safety Audit to develop, implement, monitor and manage the company’s compliance with internal control requirements and customer’s requirement.
5) Interact with various levels of management and staff in conducting interviews and testing internal process.
6) Audits/tests ongoing processes to assure continued compliance.
7) Prepares report(s) based on the results of stated audits/tests to be presented and shared with Senior officer-Safety Audit.
8) Assists in the oversight of the management and maintenance of the policies and procedures for Risk Testing and Internal Controls.
9) Conduct safety operational audits as requested.
10) Identify process improvements that lead to cost savings or revenue enhancement opportunities for safety operation.
11) Review and evaluate policies and procedures.
12) Assist with external audits.
13) Ensure that all audit records and documentation are accurate and in compliance with applicable regulations.
14) Assist in safety audits and produce audit reports and follow up any actions.
15) Communicate, coach and assist the field staff to ensure that all safety expectations are understood and met.
16) Performs related duties as required.
17) Other job assignment by supervisor and / or management.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor degree in Business Admistration, International Business, Marketing, Logistics or Related fields.

At least 2 years working in Knowledged of Freight Forwarding, Logistic field.

Command of Written and spoken English.

High Responsibility, Good Relationship and able to work in a team.

Skill of Microsoft office, Word, Excel and Power Point.


รายละเอียดของงาน

1.Prepare for detailed business plan of the responsible work group in complying 
with business plan and objectives of the department or section.
2.Monitor and control daily operation of the team to accomplish the assignment 
Successfully.
3.Report  daily/weekly planned performance to the superior for his/her 
Acknowledgement.
4.Coordinating with related parties to solve the problems of responsible tasks.
5.Make decision within the scope of responsibilities specified in Authorization 
Structure.
6.Contact and receiving customer Inquiry.
7.Introduce and suggest the properly service to customer.
8.Review inquiry and cost checking.
9.Issue Quotation.
10.Check Credit Management.
11.Keep a good communication and cooperation and Oversea Agent) with Internal Operation.
12.Sales development new customer and existing customer, call on existing or potential customer.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor degree.

Minimum 3-5 years as import customs formality experience.

Advanced computer skills in Microsoft Office.

Problem solving.

Work well in a team.


รายละเอียดของงาน

1.Prepare for detailed business plan of the responsible work group in complying with business plan and objectives of the department or section
2.Monitor and control  daily operation of the team to accomplish the assignment successfully.
3.Report  daily/weekly planned performance to the superior for his/her acknowledgement
4.Coordinating with related parties to solve the problems of responsible tasks
5.Make decision within the scope of responsibilites specified in Authorisation Manual
6.Provide the shipping document for customs process.
7.Import duty paid, storage charge paid and others paid.
8.Receive the Shipping from customs.
9.Process customs formality and other goverments.
10.Import duty refund process for customer.
11.Co-ordinate to concern person such as CS Team, Transportation company and etc.
12.In case of damaged cargo, it must sovle the problem and co-ordinate to concern person
13.Amendment import entry in case data error.
14.Summarize problem and the impacts from error or the careful to staff and who all concern.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

High vocational certificate.

Minimum 3-5 years as import export experience.

Good communication and interpersonal skills.

Advanced computer skills in Microsoft Office.

Problem solving skills.

Read and written in English.


รายละเอียดของงาน

1.1 Prepare for detailed business plan of the responsible work group in complying with business plan and objectives of the department or section
1.2 Monitor and control  daily operation of the team to accomplish  the assignment successfully
1.3 Report  daily/weekly planned performance to the superior for his/her acknowledgement
1.4 Coordinating with related parties to solve the problems of responsible tasks
1.5 Make decision within the scope of responsibilites specified in Authorisation Manual
1.6 Co-ordinate with customer for more details and privilate for provide the data to EDI team.
1.7 Receive the Pre-alert from oversea or customer by e-mail.
1.8 Re-check shipping document 
1.9 Re-check draft of import entry for special list checking.
1.10 Co-ordinate to concern person such as liner company, agent, accounting dept., customer, messenger,  transportation company, Insurance company and etc.
1.11Request all expenses to accounting dept. such as D/O, Duty, Customs fee and etc.
1.12 Co-ordinate with liner company in order to request the expense for releasing D/O and also provide official letter for releasing D/O with liner company.
1.13 Provide some document for messenger to receive document with liner company or agent.
1.14 Provide some document for shipping team for customs clearance process.
1.15 Provide booking document to transportation company for receiving the cargo at port.
1.16 Inform delivery status to customer.
1.17 Summarize shipping document such as invoice, receipt to billing team.
1.18 Provide monthly report.
1.19 Provide draft of import entry for customer confirmation and also send final Import entry to customer.
1.20 Store(scan) shipping document into DMS system.
1.21 Import duty refund process for customer.
1.22 In case of damaged cargo, it must sovle the problem and co-ordinate to concern person
1.23 Summarize problem and the impacts from error or the careful to staff and all concern.
 


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor degree or higher in Business Administration or related fields.

At least 5 years working in ales experience in Freight Forwarding, Logistic field or shipping line.

Good command of written and spoken English.

Have Knowledge of international Trade, Freight Forwarding, export control and compliance.

High Responsibility, Good relationship and able to work in a team.

Able to work under pressure environment.

Self-Motivated for Developing on a new Business. 

Sales negotiation skill.

Good analytical and problem solving skill.

Leadership for the developing the customer and staff education.

Good command of Microsoft office, Word, Excel and Power point.


รายละเอียดของงาน

1.Prepare business plan or activities of department or business unit in complying with its objectives
2.Define key performance indicators of the department/section.
3.Monitor and following up the performance of department or section in complying with business plan.
4.Give recommendation in problems solving, job improvement and development to the subordinate.
5.Coordinating with the related parties to solve the problems of department or section.
6.Presenting the project for developing of work process, equipments, etc.to the superior 
7.Preparation of  summarized performance report and submit to the superior as well as participating in the meeting to present  work performance to the company's executives
8.Making decision within the scope of responsibilites specified in Authorisation Manual
9.Contact and receiving customer inquiry.
10.introduce and suggest the properly service to customer.
11.Review inquiry and cost checking.
12.Issue quotation.
13.Check credit management.
14.Keep a good communication and cooperation with Overseas Agent with internal operation.
15.Sales develop new customer and existing customer.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor's degree in Logistics Management or related fields.

At least 5 years working experience and at least 3 years management experience.

At least 3 years of experience and knowledge in operations and customs clearance.

Knowledge of logistics.

Have skills in management of import-export formalities.

Have analytical skills.

Able to speak, read and write English well.

Good computer skills in Ms. Office.


รายละเอียดของงาน

1.Control the work in accordance with the process of the department including timely delivery of reports.
2.Suvise control and follow up on the efficiency of cash advance.
3.Improve work processes to be more efficient.
4.Service provider.
5.Sale analyst.
6.Manage team.
7.Check the customs/Expertise.
8.Cost and Budget.


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

Bachelor’s Degree or Higher in logistics, Supply chain, Business Administration or related fields.

Experience as a Purchasing Manager at least 7 years.

Experience of good purchasing practices and well manage in subcontractors, knowledgeable in contracting, insurance and bidding management.

Strong leadership to lead and motivate team members.

Good command in English communication skills, both written and verbal.

Strong critical thinking and negotiation skills.

Excellent communication skills with influencing and convincing abilities.


รายละเอียดของงาน

1.Managing supplier relations and negotiating prices, timelines, etc.
2.Ensuring that all procured items meet the required quality standards and specifications.
3.Order data analysis and make an order estimate to comply with the requirement of each BU.
4.Manage the bidding process of the company to be transparent and fair.
5.Define sourcing vendors, suppliers and subcontractor to achieve cost savings that are in alignment with the company’s objectives.


  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

  เลขที่ 11/8 - 11/9 ม.9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  โทร : 02-337-2086 หรือ 081-8741321, 081-8741309, 098-2508294
  แฟกซ์ : 02-750-9776

  อีเมล์ : tst-recruitment@hitachi-tstv.com