ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hitachi

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน), บริษัท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะว่า “กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย”) เพื่อประกาศความมุ่งมั่น ความตั้งใจ การให้ความสำคัญในการจัดทำมาตราการ วิธีปฏิบัติและการดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ความเป็นเจ้าของข้อมูล การเก็บรวบรวม การรักษาความลับ การนำไปเปิดเผยหรือการเผยแพร่ การโอนถ่ายข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก การทำลายข้อมูลหรือการส่งคืนข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ประกาศใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และข้อพันธะสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัทฮิตาชิฯ กับคู่สัญญา

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย ที่อยู่ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางบก การขนส่งข้ามแดน ทางทะเล และทางอากาศ หรือเป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ผู้นำเข้าหรือส่งออก หรือเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย หรือพันธมิตรทางการค้าย่อมต้องสัมผัสกับข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนมากและไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย มีความเชื่อมั่นและขอสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่พวกท่านเป็นเจ้าของอยู่นั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยเสมือนหนึ่งว่าพวกท่านเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้ด้วยตนเอง ดังนั้น นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย") จะครอบคลุมไปถึง

 • ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ
 • การได้มา การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • ระยะเวลาการเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • การรักษาความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
 • สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ
 • คุกกี้ส์
 • การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ ตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 • ช่องทางการติดต่อบริษัท
 • การทบทวน การปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนแปลงนโยบายของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยได้แบ่งข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่

 • 1.1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้อย่างชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้อย่างสมเหตุสมผล
  • หรือเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน สัญชาติ ภูมิลำเนาเกิด สถานที่พำนัก วันเกิด
  • สถานภาพการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) รายละเอียดการเดินทางเข้าหรือออกระหว่างประเทศ ลายมือชื่อ เสียง รูปถ่าย
  • รูปแบบลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลประกันภัย ป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายรับและรายจ่ายส่วนตัวและ/หรือภายใน
  • ครัวเรือน เงินเดือน และให้รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา
  • พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้า
  • ของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (หรือที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”)

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อผลประโยชน์สาธารณะและ/หรือผลประโยชน์ตามกฎหมาย, การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, การปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่จำต้องขอความยินยอม แต่หากต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะเก็บรวบรวมภายหลังได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองแทนผู้เยาว์ หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลเท่านั้น เว้นแต่ทำการประมวลผลบนฐานทางกฎหมายอื่นๆ


 • 1.2 “ข้อมูลธุรกิจ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ของนิติบุคคลหนึ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ, การจัดการหรือการบริหาร, การให้บริการและกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่
  • ข้อมูลของนิติบุคคล ข้อมูลทางการค้าหรือการตลาด ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ข้อมูลการบริหารงาน ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  • ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งข้อมูลธุรกิจนั้นไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย หรือพันธมิตรและคู่ค้า แต่ให้หมายความรวมไปถึงนิติบุคคล
  • ภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยด้วย

สำหรับข้อมูลธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะดำเนินการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าข้อมูลธุรกิจนั้นจะเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้


 • (1.2.1) ข้อมูลธุรกิจนั้นได้ตกเป็นสาธารณสมบัติไปแล้วก่อนผู้รับข้อมูลจะได้รับและทำการการเก็บรวมรวบเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
 • (1.2.2) ข้อมูลธุรกิจนั้นได้อยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยมาก่อนที่เจ้าของข้อมูลธุรกิจจะจัดส่งให้ไม่ว่าจะได้มา
  • โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือผ่านทางตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลที่มีข้อผูกพันไว้
 • (1.2.3) ข้อมูลธุรกิจนั้นเป็นหรือกำลังจะเป็นข้อมูลที่สาธารณชนรับรู้กันโดยทั่วไป
 • (1.2.4) ข้อมูลธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยโดยกฎหมาย ศาล หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

2. การได้มา การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ

ก่อนที่กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะดำเนินการด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

 • กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะพิจารณาถึงข้อมูลที่ได้รับมาโดยทางตรงและ/หรือทางอ้อมเสียก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประเภทใด ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายหรือเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและสามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือไม่ กรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเก็บหรือการรวบรวม กรณีเป็นข้อมูลธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ตฯ จะทำการเก็บรวบรวมตามกระบวนการว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ
 • กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยใช้ระบบปฏิบัติการคลาวด์ (Cloud) หรือระบบการจัดเก็บประเภทอื่นที่มีความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในการเก็บ หรือการรวบรวม หรือการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ทั้งนี้การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจเหล่านี้จะดำเนินการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อสัญญา หรือกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาและต้องมีการเก็บหรือการรวบรวมไม่ว่าจะจัดเก็บในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีสิทธิในข้อมูลนั้นได้ให้ความยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวได้ หรือหากเป็นกรณีข้อมูลธุรกิจนั้น การเก็บหรือการรวบรวมจะถูกดำเนินการและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลธุรกิจหรือผู้มีสิทธิในข้อมูลธุรกิจดังกล่าวอนุญาตให้ดำเนินการได้
 • การเก็บหรือการรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การปรับปรุง หรือการให้บริการระหว่างกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้า พันธมิตร หรือคู่ค้าได้มีการตกลงใช้บริการใดบริการหนึ่งกับกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยแล้วให้ถือว่าลูกค้า พันธมิตร หรือคู่ค้าได้ให้ความยินยอมหรือเห็นชอบให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

3. ระยะเวลาการเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ

 • 3.1 กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะเก็บข้อมูลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย กฎ
  • ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจนานขึ้นเมื่อมีความ
  • จำเป็นตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่บังคับใช้ระหว่างกัน เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 3.2 กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า พันธมิตร หรือคู่ค้า แม้ว่าลูกค้า พันธมิตร หรือคู่ค้าจะได้ยุติ
  • ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย แต่การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยจะทำเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดหรือเพื่อประโยชน์ตามกฎหมายหรือข้อสัญญาเท่านั้น
 • 3.3 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภท
  • ของข้อมูลนั้นๆ
 • 3.4 กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะดำเนินการตามขั้นตอนอันเหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้หากเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทั้งนี้การปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ฮิตาขิซิสเต็ม ประเทศไทย จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือสัญญาได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

4. การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับความยินยอม หรือตามข้อกำหนดตามสัญญา หรือตามข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน, การประมวลผลข้อมูล, การปรับปรุงข้อมูล, หรือพัฒนาการให้บริการ การบริหารจัดการและการให้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พันธมิตรและคู่ค้า
 • เพื่อรับหรือให้หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการระหว่างกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยกับลูกค้า พันธมิตรและคู่ค้า
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญาที่ได้ทำระหว่างกัน
 • เพื่อติดต่อ สื่อสาร ให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครงานหรือพนักงานเพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
 • เพื่อการบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภายในหรือการสอบบัญชี
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ การรวบรวม การบันทึก การสำรอง หรือการทำลายข้อมูล
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจโลจิสติคส์ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • การดำเนินการใดๆ ที่กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาคดีความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาลและรัฐบาลต่างประเทศ (จ) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และ (ซ) เพื่อให้กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย สามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • เพื่อการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอาจอาศัย (ก) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับ (ข) หน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย (ค) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยและบุคคลภายนอก (ง) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหรือ (จ) ประโยชน์สาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจไว้เป็นความลับในกรณีที่กฎหมายหรือข้อสัญญาบังคับใช้และจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตามสัญญา แต่กระนั้นก็ตามกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น ภายในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย, ผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย, พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย, ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือมีหน้าที่, บุคคลภายนอก, ที่ปรึกษาด้านต่างๆ, สมาคม และองค์กรต่างๆ แต่จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือข้อสัญญากำหนดเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยด้วยการกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ

นอกจากนั้นกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอาจจะทำการโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศต่อเมื่อได้รับความยินยอมเจ้าของข้อมูลและต้องปรากฏว่าผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ เช่น

 • การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) โดยองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคง
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจได้ และรูปแบบนั้นทีความปลอดภัยระดับสากล

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

กรณีการเสนอขายบริการของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย อาจจะมีความจำเป็นต้องเก็บ การรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพเป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อเก็บ การรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนั้น เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย


8. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลธุรกิจ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อยกเว้นตามกฎหมาย หรือข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขให้ถูกต้อง การโอนย้ายข้อมูล การคัดค้าน การขอให้ระงับการใช้ การถอนความยินยอม การลบ หรือทำลายข้อมูล การร้องเรียน ในส่วนข้อมูลธุรกิจ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามที่ข้อสัญญากำหนดหรือข้อตกลงระหว่างกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การเก็บและรวบรวม การให้เปิดเผย เป็นต้น


9. คุกกี้ส์ (Cookies)

“คุกกี้ส” คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย อาจจะใช้คุกกี้สเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยื่ยมชม เนื้อหาที่ท่านดู จัดทำสถิติจำนวนครั้งที่เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย สามารถปรับ พัฒนา เนื้อหา การโฆษณา การให้บริการบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย

ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะเก็บรวบรวมข้อมูลการเยื่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้สโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้สโดยเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์โดยเลือกตั้งค่าที่จะปิดคุกกี้สได้


10. การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย อาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกโดยการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือติดตามการให้บริการขนส่งโลจิสติคส์ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการ ดังนั้น กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอาจจะมีการถ่ายโอนข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมงานบริการด้านคลังสินค้าและการขนส่งไปยังบุคคลภายนอก


11. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ ตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจบนเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้ใช้กับกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย เท่านั้น ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้ให้ถือว่ากลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ตฯ ไม่มีส่วนในการกระทำดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์และการบริการของบุคคลที่สามนั้น ให้หมายความรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สาม ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดและถี่ถ้วน


12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล Data protection officer (DPO)

กลุ่มบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเพื่อให้ดำเนินการอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บ การรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นยังทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและวิธีปฏิบัติสำหรับข้อมูลธุรกิจตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย


ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายกำกับดูแลระเบียบข้อปฏิบัติ (Compliance)
ที่อยู่ 11/8-11/9 หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : +662 337 2086-99 ต่อ 3111
E-mail: TST-Corporate-Compliance@hitachi-tstv.com


13. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ หรือหากมีข้อสงสัย คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อมายัง

 • ทางโทรศัพท์ที่ฝ่ายกำกับดูแลระเบียบข้อปฏิบัติ : 02 337-2086-99 ต่อ 3111
 • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ที่ E-mail: TST-Corporate-Compliance@hitachi-tstv.com
 • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ โดยส่งจดหมายมาที่บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 11/8-11/9 หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 ระบุผู้รับเป็นฝ่ายกำกับดูแลระเบียบข้อปฏิบัติ

14. การทบทวน การปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนแปลงนโยบายของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถดูแก้ไขนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลได้ที่ http://www.hitachi-tstv.com/en/privacy หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย ฉบับนี้ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทย จะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ตฯ

 • กรณีมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนที่เป็นการลิดรอนสิทธิในส่วนของข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้ กลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยจะดำเนินการขอความยินยอมก่อนเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • นอกจากนี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านใช้บริการจากกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
 • นอกจากนี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านใช้บริการจากกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
 • นโยบายฉบับนี้เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


 • ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564


  ..........................................................................
  (นายฮิโรกิ ซาโต)
  กรรมการผู้มีอำนาจ
  บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ISD-BLC1-LC-03_01-Apr-2021_Rev01 นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ